Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN THE COOL MARKET. 

Artikel 1 – Definities  

 1. "Voorwaarden": de onderhavige algemene voorwaarden van The Cool Market;
 2. "Consument": de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. “Derde”: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, inclusief de Consument, niet zijnde de eindgebruiker;
 4. "Dag": kalenderdag;
 5. "Koper": de rechtspersoon of natuurlijke persoon, inclusief de Consument, die een order aan The Cool Market verstrekt, dan wel haar aanbod accepteert inzake de levering van producten die door The Cool Market worden aangeboden; 
 6. "The Cool Market B.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 88391302;
 7. "Overeenkomst": individuele koopovereenkomst gesloten tussen Partijen, waarbij The Cool Market optreedt als verkoper namens de Producenten;
 8. "Overeenkomst op afstand": een Overeenkomst waarbij in het kader van een door The Cool Market georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten namens de Producenten, zonder de fysieke aanwezigheid van Partijen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 9. "Partijen": The Cool Market en Koper; 
 10. "Product": alle producten, goederen en items aangeboden door The Cool Market;
 11. “Producent/Producenten”: de partij die het Product heeft geproduceerd dat door The Cool Market is aangeboden op de Website en namens wie The Cool Market het Product verkoopt; per Product is op de website aangeduid wie de Producent is;  
 12. "Schriftelijk": per post of e-mailbericht;
 13. "Website": de webshop (platform) van The Cool Market waarop producten namens de Producenten worden aangeboden die door klanten kunnen worden afgenomen. 


Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Cool Market en op elke gesloten dan wel nog te sluiten Overeenkomst op afstand, met uitsluiting van andere voorwaarden en condities, tenzij The Cool Market uitdrukkelijk Schriftelijk heeft verklaard dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende Overeenkomst. Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen Schriftelijk worden overeengekomen. Een Koper die eenmaal onder de gelding van deze Voorwaarden van The Cool Market heeft gekocht, wordt geacht bij eventueel daarna door de Koper geplaatste bestellingen dan wel aangegane onderhandelingen stilzwijgend met toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige bestelling Schriftelijk is bevestigd. 
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal The Cool Market voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Voorwaarden bij The Cool Market zijn in te zien waarbij zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Indien een der bepalingen uit de Overeenkomst dan wel deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.


 Artikel 3 – Aanbiedingen en Overeenkomsten 

 1. The Cool Market is een e-commerce platform dat als intermediair faciliteert dat een Koper voedsel (maaltijden) kan afnemen dat bereid is door een Producent/Derde. Het Product wordt niet door The Cool Market bereid of geproduceerd.
 2. Alle aanbiedingen van The Cool Market namens de Producenten en tevens de daarbij door The Cool Market verstrekte prijzen en overige gegevens, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en binden The Cool Market niet. 
 3. De Overeenkomst tussen The Cool Marketen Koper komt eerst tot stand nadat The Cool Market de aan haar gegeven bestelling Schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd. De bevestiging van The Cool Market wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. In ieder geval wordt de Overeenkomst eveneens geacht tot stand te zijn gekomen, indien The Cool Market de uitvoering van de bestelling ter hand neemt, in verband met spoedeisendheid van de bestelling. In dat geval zal de door The Cool Market aan de Koper toe te zenden factuur gelden als bevestiging. 
 4. De Overeenkomst kan alleen door The Cool Market worden uitgevoerd als de Koper correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de bestelling.
 5. The Cool Market aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. The Cool Market is nergens toe gehouden indien het geleverde op enigerlei wijze afwijkt van afbeeldingen voorkomende op de Website zijdens The Cool Market, en evenmin voor daarin dan wel daarbij weergegeven kleuren-, maat-, gewicht- en andere specificaties en bijzonderheden.  
 6. The Cool Market behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in de artikelen die zijn afgebeeld in haar catalogus, brochures en andere drukwerken alsmede op haar Website, en om die daarin c.q. daarop afgebeelde artikelen uit het assortiment te verwijderen. 
 7. De Koper geeft The Cool Market nu reeds voor alsdan toestemming de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en ter zake hiervan telkens per deelaflevering de Koper afzonderlijk te factureren. Iedere deelaflevering geldt als afzonderlijke aflevering in de zin van deze Voorwaarden. 


Artikel 4 – Prijs en betaling 

 1. De prijzen genoemd op de Website of de prijs die is overeengekomen met The Cool Market zijn in Euro (€), exclusief btw (in geval van consumentkoop inclusief btw) en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven op de Website.  
 2. The Cool Market heeft te allen tijde het recht om de prijzen van de Producten aan te passen. 
 3. The Cool Market heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat bepaalde Producten slechts vanaf een minimum hoeveelheid zullen worden geleverd. 
 4. De Koper kan geen rechten ontlenen aan bonussen of kortingen die in het verleden door The Cool Market zijn gegeven. 
 5. De Producten die besteld zijn via de Website worden direct bij het afronden van de bestelling betaald door middel van een betaalmethode die op de Website staat vermeld, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook verricht, van Koper in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
 7. The Cool Market is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Koper te verlangen, waarbij The Cool Market gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Koper aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van The Cool Market vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst. 
 8. Indien Koper niet binnen de overeengekomen fatale termijn betaalt, is deze automatisch in verzuim en dient deze aan The Cool Market een rentevergoeding te voldoen gelijk aan de wettelijke rente als bepaald in artikel 6:119 BW indien het een handelsovereenkomst betreft zoals in dat artikel bepaald. 
 9. De kosten van buitengerechtelijke invordering dient Koper die in verzuim is geheel aan The Cool Market te vergoeden. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten die een Koper moet voldoen, wordt vastgesteld conform de staffel als vastgelegd in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Op basis van dit Besluit bedraagt de minimum vergoeding van incassokosten €40,-. De buitengerechtelijke incassokosten voor een onderneming, niet zijnde een natuurlijk persoon of een eenmanszaak, bedragen 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimale vergoeding van €150,-. 
 10. Indien Koper in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Koper, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Koper, zijn vanaf dat moment alle bij The Cool Market op openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 


 Artikel 5 – Levering aan Koper 

 1. De door The Cool Market opgegeven termijn van levering gaat pas in nadat The Cool Market de bestelling Schriftelijk zal hebben bevestigd. De opgegeven termijnen zijn geheel vrijblijvend, hoezeer The Cool Market ook al het mogelijke zal doen om aflevering binnen de overeengekomen termijn te realiseren. 
 2. Indien een levering onverhoopt niet binnen de opgegeven termijn mocht kunnen geschieden, dan kan The Cool Market daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft de Koper nimmer aanspraken wegens vermeende (gedeeltelijke) niet-nakoming van enige jegens The Cool Market aangegane verplichting, waaronder nadrukkelijk begrepen betalingsverplichtingen, noch aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van The Cool Market, fouten van diens niet-leidinggevende personeelsleden hieronder nadrukkelijk niet begrepen. 
 3. Uitstel van een leveringstermijn op verzoek van Koper kan slechts geschieden met uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van The Cool Market, onder de voorwaarde dat de Koper het aan The Cool Market verschuldigde bedrag voor de in eerste instantie overeengekomen datum voldoet alsmede onder de voorwaarde dat aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening van de Koper blijven waarbij de door The Cool Market aan Koper te verstrekken kostenopgave bindend is voor de Koper. 
 4. Het moment waarop de Producten beschikbaar worden gesteld aan de Koper of fabriek, magazijn of andere opslagplaats (Fabriek in overeenstemming met Incoterms), wordt gezien als het moment van levering en het moment waarop het risico van de Producten overgaat op de Koper. Dit geldt ook als de koper weigert om de producten in ontvangst te nemen. The Cool Market kan onmiddellijk betaling opeisen. The Cool Market heeft het recht om de Producten op kosten en risico van de Koper op te slaan tot nadere berichtgeving. 
 5. Tenzij anders Schriftelijk overeengekomen zal transport op kosten en risico van de Koper plaatsvinden, zelfs indien de vervoerder expliciet heeft bepaald dat alle verzendingsdocumenten moeten vermelden dat alle schade of verlies voortvloeiend uit het transport op kosten en risico van The Cool Market 
 6. Tenzij anders Schriftelijk overeengekomen, bepaalt The Cool Market de vervoerswijze en het vervoersmiddel naar beste weten kiezen, zonder aansprakelijk te zijn voor deze keuze. Verzendkosten worden betaald door de Koper. 
 7. Indien de Koper in gebreke blijft met het afnemen van de Producten wanneer deze voor de eerste maal worden aangeboden door The Cool Market, is The Cool Market gerechtigd de Producten voor kosten en risico van Koper op te slaan. The Cool Market zal de Producten niet aan de Koper beschikbaar stellen totdat de bijkomende kosten voor transport en opslag volledig door Koper zijn betaald. Indien de Producten niet binnen 7 Dagen na de oorspronkelijke levering door Koper zijn opgehaald, dan heeft The Cool Market het recht om, na het versturen van een aanmaning, de Producten te vernietigen of er een andere bestemming voor te zoeken. De Koper heeft in dat opzicht niet het recht een vordering tegen The Cool Market in te stellen. De eventuele opbrengsten van de herbestemming worden verrekend aan de koper na aftrek van gerelateerde kosten, zonder afbreuk te doen aan het recht van The Cool Market om de volledige overeengekomen prijs te vorderen. 


Artikel 6 – Klachtplicht Koper 

 1. De Koper is verplicht de Producten te controleren op uiterlijk zichtbare tekortkomingen zodra hij deze heeft ontvangen. Klachten over uiterlijk zichtbare tekortkomingen dienen, vergezeld van een duidelijke foto, Schriftelijk te worden medegedeeld door de Koper aan The Cool Market binnen 3 dagen na levering van de Producten. De Koper moet onder andere nagaan of de Producten voldoen aan de uiterlijke kwaliteit en kwantiteit van hetgeen is overeengekomen tussen Partijen.  
 2. Klachten over niet-uiterlijk zichtbare tekortkomingen dienen Schriftelijk te worden medegedeeld door de Koper aan The Cool Market binnen 3 dagen nadat de tekortkoming is ontdekt, welke periode wordt gezien als vervaltermijn. Geen beroep op enige tekortkoming of gebrekkigheid, uiterlijk dan wel niet-uiterlijk, kan worden gedaan na ommekomst van de ten minste houdbaar tot-datum (hierna te noemen: “THT-datum”) De THT-datum betreft een vervaldatum.
 3. The Cool Market draagt zorg voor door geleiding van de klacht. De Producent is zelfstandig verantwoordelijk voor de afhandeling ervan.  
 4. Klachten over facturen die verzonden zijn door The Cool Market dienen binnen vijf dagen na factuurdatum aan The Cool Market te zijn medegedeeld, welke periode gezien wordt als vervaltermijn.
 5. Klachten over de kwantiteit, volume en/of Producten die verkeerd zijn besteld door de Koper zullen niet in behandeling worden genomen door The Cool Market. De Koper moet aan The Cool Market de mogelijkheid geven om de gegrondheid van de klacht te onderzoeken. 
 6. Producten die door The Cool Market als gebrekkig worden gezien zullen ofwel vervangen worden, ofwel zal de verkoopprijs zonder bijkomende kosten worden vergoed aan Koper, met uitsluiting van enige andere (aanvullende) aansprakelijkheid voor schadevergoeding. 
 7. Producten mogen alleen worden teruggezonden na Schriftelijke toestemming van The Cool Market, maar ten koste en voor risico van de Koper zonder dat dit enige erkenning van aansprakelijkheid impliceert.


Artikel 7 – Annulering en ontbinding door Koper 

 1. Als de Koper een consument is, kan hij bepaalde wettelijke rechten hebben wanneer hij Producten bestelt bij The Cool Market. Onverminderd deze rechten kan de Koper de Overeenkomst niet ontbinden wanneer de Producten bederfelijk zijn, niet geschikt zijn voor retourzending vanwege hygiëne of gezondheidsredenen, of na levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen.
 2. Producten die u via deze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
 3. Indien de Koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, behoeft dit de nadrukkelijke schriftelijke instemming van The Cool Market. Indien The Cool Market met de annulering akkoord kan gaan, is Koper gehouden aan The Cool Market alle met het oog op de uitvoering van de order gemaakte kosten te vergoeden, alsmede te vermeerderen met een schadeloosstelling, ter hoogte van 10% van de overeengekomen prijs. Een en ander onverminderd de rechten van The Cool Market op vergoeding van de volledige schade, die door de annulering is veroorzaakt. 
 4. Indien nadrukkelijk en schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen dat een door The Cool Market geleverde en door Koper geaccepteerde zending door The Cool Market wordt teruggenomen, zal The Cool Market hooguit 75% van de verkoopprijs, verminderd met kosten en geleden winstderving, teruggeven, zonder dat Koper hieraan een recht kan ontlenen, daar het besluit om hiertoe al dan niet over te gaan uitsluitend is voorbehouden aan The Cool Market.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

 1. Behoudens grove schuld of opzet van The Cool Market, is de aansprakelijkheid van The Cool Market in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van de door The Cool Market geleverde Producten die in verband staan tot de schade.
 2. Iedere aansprakelijkheid van The Cool Market voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving, reputatieschade, immateriële schade etc., geleden door Koper en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien Koper Producten, waaromtrent The Cool Market hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is Koper verplicht The Cool Market en de Producent te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door The Cool Market aan de wederpartij geleverde Producten. 
 4. In het geval dat The Cool Market besluit om gebruik te maken van het recht van opschorting of vernietiging, gebaseerd op de bekende feiten en omstandigheden op dat moment, terwijl achteraf zonder twijfel is gebleken dat de uitoefening van dit recht onterecht was, is The Cool Market niet aansprakelijk en niet gehouden tot compensatie, tenzij in het geval van grove nalatigheid of opzet van The Cool Market. 
 5. Koper moet ervoor zorg dragen dat de Producten die besteld worden of al besteld zijn en de bijbehorende verpakking, handleidingen en andere informatie voldoen aan de vereisten die gesteld zijn door de autoriteiten in het land van bestemming. Hetzelfde geldt voor iedere modificatie, wijziging, verbetering of verandering van de Producten, uitgevoerd door The Cool Market. Het gebruik van de producten in overeenstemming met de door de autoriteiten gestelde eisen komt voor risico van de Koper. 
 6. Alle bedingen in deze Voorwaarden en in het bijzonder betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van The Cool Market en betreffende de vrijwaring van The Cool Market voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die in dienst zijn van The Cool Market dan wel derden voor wiens handelen dan wel nalaten The Cool Market aansprakelijk kan zijn. 
 7. Voor zover niet anders uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze Voorwaarden Koper aanleiding geven door het verloop van een jaar na de leveringsdatum van het betreffende Product.


Artikel 9 Verkoop aan derden 

 1. De Producten van The Cool Market mogen niet door Koper worden doorverkocht aan derden, waaronder maar niet uitsluitend groothandels en buitenlandse partijen, dan wel te koop worden aangeboden door Koper al dan niet op een webshop zonder schriftelijke toestemming van The Cool Market.  
 2. The Cool Market is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de overdracht aan derden. 


Artikel 10 Intellectueel Eigendom 

 1. Op de inhoud, het uiterlijk en de lay-out van de Website van The Cool Market alsmede op alle afbeeldingen, teksten en andere elementen hierin vervat rust het auteursrecht van The Cool Market alsmede dat van de Producent waar het Product en aanverwante zaken betreft. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van The Cool Market is het niet toegestaan voor verveelvoudiging of openbaarmaking te zorgen. 
 2. De schade die is ontstaan ten gevolge van een inbreuk op het auteursrecht komt voor integrale vergoeding in aanmerking.


Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud 

 1. Het Product blijft eigendom van de Producent totdat het eigendom wordt overgedragen aan Koper. Door voldoening van de koopprijs aan The Cool Market gaat de eigendom van de Producent over op Koper. Zolang Koper enige verbintenis jegens The Cool Market niet volledig is nagekomen blijven geleverde Producten ingevolge artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek eigendom van de Producent en wel voor rekening en risico van Koper. Koper wordt in dat geval geacht de Producten voor The Cool Market te houden tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens The Cool Market volledig is nagekomen. 
 2. Zolang de eigendom van de Producten niet op Koper is overgegaan, heeft hij niet het recht de Producten op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of bezwaren met een zekerheidsrecht, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na Schriftelijke toestemming van de Producent, in welk geval Koper zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan de Producent cedeert en aan de Producent op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan de Producent ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen. 
 3. De Koper is verplicht om de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorg en herkenbaar als eigendom van de Producent op te slaan. 
 4. Indien Koper haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is zij gehouden zonder nadere ingebrekestelling de Producent op eerste verzoek de aan haar in eigendom toebehorende Producten ter beschikking te stellen. Aan de Producenten diens werknemers komt alsdan het recht toe het terrein van Koper te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde Producten te verschaffen. 
 5. Koper verplicht zich de belangen van de Producent in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Koper verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op haar assuradeuren aan de Producent te cederen. 
 6. In het geval dat de Koper derde partijen heeft ingeschakeld, zoals een sub-distributeur (met de uitdrukkelijk Schriftelijke toestemming van de Producent), is de Koper verplicht om de Producent te verzekeren dat de Producent ook het eigendomsrecht tegen deze derde partij kan uitoefenen.


Artikel 12 – Overmacht 

 1. In geval van tekortkoming door The Cool Market in de nakoming van de Overeenkomst welke tekortkoming is veroorzaakt door overmacht, zal The Cool Market nakoming van de Overeenkomst mogen opschorten en derhalve niet gebonden zijn aan enige levertijd. De Koper heeft in geen enkel geval recht op vergoeding van enige schade. 
 2. In het geval van overmacht stellen partijen elkaar zo spoedig mogelijk van dergelijke situatie op de hoogte.
 3. Als niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van The Cool Market wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: 
  • schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade
  • oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd 
  • werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storingen/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd 
  • verlies of beschadiging van goederen bij transport
  • ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers
  • wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden 
  • gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen 
  • brand of ongevallen in het bedrijf van The Cool Market
  • niet of niet tijdige levering aan The Cool Market door toeleveranciers 
  • stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie
  • een epidemie of pandemie die gevolgen heeft voor de uitvoering van de overeenkomst door The Cool Market en/of haar contractspartijen
 4. Gedurende situatie van overmacht heeft The Cool Market het recht om haar verplichtingen op te schorten. 
 5. In het geval dat The Cool Market niet in staat is om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen door een tijdelijke (meer dan 3 maanden) situatie van overmacht of een blijvende situatie van overmacht, is The Cool Market gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige verplichting om te compenseren. 
 6. Indien The Cool Market in het geval van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Koper de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan The Cool Market. 


Artikel 13 Boete 

 1. In het geval dat de Koper in strijd handelt met artikel 8, 9 of 10, dient de Koper The Cool Market een direct opeisbare boete te betalen ad € 5.000 voor iedere inbreuk makende handeling, te vermeerderen met €1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt zonder dat verzuim of ingebrekestelling is vereist.  
 2. The Cool Market behoudt het recht om de werkelijk geleden schade door toedoen van Koper te vorderen indien hoger dan de boetes vermeld in lid 1. 

   

 Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op deze Voorwaarden, alle Overeenkomsten en alle onderhandelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend of in verband met deze Voorwaarden en de Overeenkomst worden beslist door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »